Duomenų privatumo politika

Duomenų privatumo politika

[Juridinis asmuo] (toliau – SERVIER arba „Mes“), [įmonės pavadinimas],

[įmonės forma] bendrovė, kurios kapitalas [suma] EUR, pagrindinė buveinė: [adresas],

Įregistruota [vieta] prekybos ir įmonių registre [numeris].

Bendrijos vidaus PVM mokėtojo kodas: [įrašyti]_

APE kodas: [įrašyti]___, siūlo šią svetainę, siekdamas - skirta suteikti Naudotojams bendrą informaciją apie Servier, jo veiklą, organizaciją, mokslinius tyrimus, žmogiškųjų išteklių politiką, komunikaciją, produktus, pasiūlymus ir paslaugas, naujienas ir renginius. Pažymėtina, kad mes neskelbiame ir neteikiame vaikams skirtų paslaugų.

Gerbiame visų, kurie naudojasi svetaine (toliau – „Mūsų svetainė“), privatumą ir renkame bei naudojame asmens duomenis tik čia aprašytais būdais, kurie atitinka mūsų pareigas ir jūsų teises pagal įstatymus. Ši privatumo politika taikoma tik jūsų naudojimuisi Mūsų svetaine.

1. Kokius duomenis renkame?

Iš Mūsų svetainės naudotojų galime rinkti kai kuriuos arba visus toliau nurodytus asmens duomenis:

 • Duomenys, kuriuos mums pateikiate naudodamiesi mūsų svetainės kontaktų skiltimi: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pašto adresas.

 • Duomenys, kuriuos automatiškai renkame statistikos tikslais naudodami slapukus: aplankyti puslapiai, prisijungimo datos ir laikas, pageidaujamas turinys, operacinė sistema, naudojamos naršyklės tipas, naudojamos techninės įrangos tipas ir kt. Pažymėtina, kad mūsų statistikos slapukai neleidžia nustatyti fizinio asmens tapatybės.

 • [Būtina užpildyti]

Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) asmens duomenimis laikoma bet kokia informacija, pagal kurią jus galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti.

2. Kaip naudojame jūsų duomenis?

Pagal BDAR jūsų asmens duomenų naudojimas visada turi turėti teisėtą pagrindą. Taip gali būti todėl, kad duomenys yra būtini arba kad juos naudoti yra mūsų verslo teisėtas interesas

Jūsų duomenys gali būti naudojami šiais tikslais:

 • rengti statistines analizes, ypač Svetainės lankytojų srauto;
 • tvarkyti ir tobulinti Svetainę, kad naudotojas galėtų optimaliai naršyti;
 • atsakyti į Naudotojų užklausas ar klausimus ir prireikus suteikti jiems techninę pagalbą;
 • stebėti užklausas apie mūsų produktus ar paslaugas;
 • apdoroti farmakologinio budrumo atvejų ataskaitas, susijusias su mūsų produktais ar paslaugomis;
 • laikytis juridiniam asmeniui taikomų teisinių ir reguliavimo įsipareigojimų.

Mes toliau netvarkome duomenų tokiu būdu, kuris būtų nesuderinamas su pirmiau aprašytais tikslais.

3. Kokios yra jūsų teisės?

Kreipdamiesi į SERVIER duomenų apsaugos pareigūną (DAP) turite teisę prašyti prieigos prie savo asmens duomenų ir gauti informacijos apie juos, atnaujinti, ištaisyti ar ištrinti savo asmens duomenis, apriboti savo asmens duomenų tvarkymą arba jam prieštarauti (dėl teisėtų priežasčių):

Data Protection Officer

Les Laboratoires Servier

50 rue Carnot

92284 Suresnes Cedex

Prancūzija

Jei turite priežasčių skųstis dėl mūsų naudojimosi jūsų asmens duomenimis, turite teisę pateikti skundą savo šalies kompetentingai duomenų apsaugos institucijai.

4. Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

SERVIER surinkti jūsų asmens duomenys saugomi tokia forma, kad būtų galima nustatyti jūsų tapatybę ne ilgiau, nei to reikia asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Tiksliau:

 • auditorijos tyrimo tikslais surinkti asmens duomenys saugomi 24 mėnesius;
 • tyrimams atlikti surinkti asmens duomenys saugomi duomenų valdytojo, dalyvaujančio centro arba tyrime dalyvaujančio sveikatos priežiūros specialisto informacinėse sistemose tol, kol tiriamasis produktas pateikiamas rinkai arba dvejus metus po paskutinio tyrimo rezultatų paskelbimo, o jei jie nepaskelbti – iki galutinės tyrimo ataskaitos pasirašymo. Tada duomenys archyvuojami popierine arba elektronine forma tam tikrą laikotarpį pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;
 • farmakologinio budrumo veiklai surinkti asmens duomenys saugomi 10 metų po to, kai nustoja galioti atitinkamas rinkodaros leidimas; tada duomenys ištrinami arba archyvuojami nuasmeninta forma, nebent privalomose vietos taisyklėse numatyta kitaip;
 • medicininei informacijai tvarkyti surinkti asmens duomenys saugomi 3 metus nuo jūsų prašymo pateikimo;
 • asmens duomenys, surinkti moksliniams medicininiams ryšiams su sveikatos priežiūros specialistais palaikyti, saugomi 5 metus po paskutinio jūsų bendravimo su SERVIER, tada archyvuojami 5 metus ir ištrinami;
 • asmens duomenys, surinkti ryšiams su sveikatos priežiūros specialistais, susijusiems su klinikiniais tyrimais, valdyti, saugomi tol, kol tiriamasis produktas pateikiamas rinkai, kol parengiama galutinė tyrimo ataskaita arba paskelbiami tyrimo rezultatai. Tada jie archyvuojami popierine arba elektronine forma tam tikrą laikotarpį pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;
 • asmens duomenys, surinkti bendravimui, santykių valdymui ir reklaminei veiklai (kontaktai su sveikatos priežiūros specialistais), saugomi 5 metus po paskutinio jūsų kontakto su SERVIER, tada 5 metus archyvuojami ir ištrinami;
 • skaidrumo valdymo tikslais surinkti asmens duomenys saugomi, archyvuojami ir sunaikinami pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;
 • asmens duomenys, surinkti bet kokiai kitai korespondencijai, saugomi 13 mėnesių.

5. Kaip mes apsaugome Jūsų asmens duomenis?

Esame įdiegę tinkamas ir komerciškai pagrįstas technines ir organizacines saugumo priemones, skirtas jūsų asmens duomenims, kuriuos renkame ir laikome konfidencialiais, saugoti ir ginti nuo neleistino ar neteisėto atskleidimo ar prieigos, atsitiktinio praradimo, sunaikinimo, pakeitimo ar sugadinimo, atsižvelgiant į naujausias technologijas ir įgyvendinimo sąnaudas.

6. Ar dalijamės jūsų asmens duomenimis?

Jūsų asmens duomenys, kuriuos tvarko Servier bus prieinami tik ribotam gavėjų sąrašui, jei jiems reikia juos žinoti arba jei to reikalauja įstatymai, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • **Servier **ir kitų „Servier Group“ juridinių asmenų skyrius ir darbuotojus, kuriems reikia juos žinoti;
 • **Servier **tiekėjus ir paslaugų teikėjus, ypač tuos, kurie atsakingi už Svetainės valdymą, Svetainės kūrimą ir kuriems gali tekti susipažinti su Naudotojų asmens duomenimis jų darbui būtinais tikslais;
 • kompetentingas institucijas, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros institucijas tam tikrais teisiškai apibrėžtais atvejais.

7. Taikytina teisė

Šiai politikai taikoma Prancūzijos teisė tiek esminių, tiek formalių taisyklių atžvilgiu. Visi nesutarimai sprendžiami Paryžiaus (Prancūzija) teismuose.

Todėl bet koks kolizinių normų taikymas, kuris riboja visišką Prancūzijos teisės taikymą, yra atmestinas. Todėl Prancūzijos teisė taikoma visiems Naudotojams, kurie naršo Svetainėje ir naudojasi visomis ar dalimi jos funkcijų.

Jei informacija, pateikta prancūziškoje ir angliškoje Svetainės versijoje, skiriasi, pirmenybė teikiama informacijai, pateiktai prancūziškoje Svetainės versijoje.

2024